720-226-1847 asdfn08@gmail.com
Selecteer een pagina

Privacy beleid van Buiten Gewoon Leven

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat, naast algemene persoonsgegevens, aantekeningen over uw problematiek, (geestelijke) gezondheid en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Buiten Gewoon Leven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zal wijzen en deze respecteren.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden (het maken van de zorgnota)
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Gezinssituatie
 • Werkzaam bij / studie
 • Huisarts
 • Gegevens over (geestelijke en lichamelijke) gezondheid
 • Gegevens over (ingrijpende) gebeurtenissen in uw leven
 • Gegevens over de aanmeldklacht en de voorgeschiedenis
 • Gegevens over eerdere hulpverlening

De bovenstaande gegevens alsmede het verloop van de behandeling (weergegeven in kernwoorden) worden in uw dossier opgeslagen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Verwerkingsovereenkomst
Uw gegevens deel ik niet met derden zonder uw toestemming. Na een gesprek, maak ik notities in een document in Word. Het document wordt beveiligd door een wachtwoord, zodat uw gegevens beveiligd zijn.

Recht omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Het NIBIG heeft een voorziening van gekwalificeerde klachtenfunctionarissen, die in het hele land kunnen worden ingezet. Wordt ook daarmee de klacht niet opgelost dan kunt u de klacht indienen bij de onafhankelijke Geschilleninstantie.

Vragen
Als u naar aanleiding van mijn privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.

Annelies Nuijten
Buiten Gewoon Leven
Meije 45
2411 PJ Bodegraven
info@buitengewoonleven.nl

Bodegraven, oktober 2022