720-226-1847 asdfn08@gmail.com
Selecteer een pagina


Algemene voorwaarden Buiten Gewoon Leven

Artikel 1
1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Buiten Gewoon Leven, Meije 45, 2411 PJ Bodegraven.
Kamer van Koophandel: 80616380
1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan: iedere persoon die een beroep doet op de hulpverlening van BGL en waarbij een overeenkomst is vastgesteld voor de hulpverlening.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
2.2 Opdrachtnemer is geregistreerd bij het NIBIG en SKJ.
Registratienummer bij NIBIG: 730295
Registratienummer bij SKJ: 140007722

2.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen BGL en de opdrachtgever.
2.4 Door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier gaat u een (behandel)overeenkomst aan.

Artikel 3 Tarieven
3.1. Tarieven voor hulpverlening zijn vermeld op de website: www.buitengewoonleven.nl

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1. BGL zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Een en ander op grond van opleiding en ervaring, alsmede het Beroepsprofiel en de Beroepscode voor de Sociaal Werker.
4.2. U gaat een overeenkomst aan met BGL. Dit houdt in dat de werkzaamheden in principe uitgevoerd zullen worden door Annelies Nuijten, vrijgevestigd psychosociaal therapeut.
4.3. De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk uitgevoerd worden tijdens kantooruren. In overleg kan hiervan afgeweken worden.
4.4. Afzeggen van een afspraak dient minimaal 48 uur voor aanvang te gebeuren. Bij afmelden binnen 48 uur wordt het normale tarief in rekening gebracht.

Artikel 5 Opzegging en ontbinding
5.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
5.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft BGL recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan BGL zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
5.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BGL, zal BGL in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
5.4. BGL is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en klachten
6.1. BGL heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
(Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BGL)
6.2. BGL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder ook begrepen gevolgschade.
6.3. Annelies Nuijten is geregistreerd bij het NIBIG, waardoor BGL onder de voorwaarden van de Wkkgz valt.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden en tarieven
7.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is vastgelegd.
7.2. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum -vermeld op de declaratie- heeft voldaan, dan is de opdrachtgever in gebreke, zonder dat daartoe een nadere in gebreke stelling is vereist. De opdrachtgever is met ingang van de dag waarop hij in gebreke is, over het gedeclareerde bedrag aan BGL de wettelijke rente verschuldigd, zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
7.3. BGL is in het hiervoor onder artikel 7, sub 2 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
7.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 25,–
7.5 De tarieven per oktober 2022  bedragen € 65,00 per uur (inclusief BTW).
7.6 Indien het gesprek langer duurt dan een uur zal per 15 minuten € 16,50 in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Privacy
8.1. Buiten Gewoon Leven doet er alles aan uw privacy te waarborgen volgens de normen van de AVG.
8.2 Het privacy beleid is vastgelegd in het privacy beleid die u voor het aangaan van de overeenkomst ontvangt.
8.3. Het privacy beleid is ook te lezen op de website: www.buitengewoonleven.nl

Bodegraven,

Oktober, 2022